preventieve-brandveiligheidsanalyse

In 2017 en begin 2018 is vb&t Brandveiligheid veelvuldig ingeschakeld door corporaties, vastgoedmanagers en vastgoedbeleggers. Door diverse incidenten is de aandacht voor brandveiligheid sterk toegenomen en wordt er actief gestuurd op het vermijden van risico’s. De benodigde kennis op het gebied van brandveiligheidsvoorschriften en -technieken is zo specialistisch dat dit moet worden uitbesteed. Zo is het omgaan met aanschrijvingen en dwangsommen vanuit de overheid vaak lastig en ondoorzichtig.

Certificering brandveiligheidsinstallaties
Vooral de naleving van het bouwbesluit – waarin geëist wordt dat je moet beschikken over gecertificeerde brandbeveiligingsinstallaties – is vaak de oorzaak van de problemen. Door onduidelijkheid over certificeringsprocedures en handhavingsaspecten moeten partijen in actie komen en specialistische kennis inhuren. vb&t Brandveiligheid ziet daardoor een flinke stijging van adviesverzoeken.

Preventief monitoren op brandveiligheidsissues
Door actief en frequent preventief te monitoren en te sturen op brandveiligheidsissues in gebouwen, worden veel onnodige risico’s en problemen voorkomen. Dit heeft uiteraard een positief effect op de veiligheid. Ook heeft dit als voordeel dat er geanticipeerd kan worden op inspecties die wij tevens begeleiden. Eventuele problemen met certificeringseisen kunnen zo tijdig opgelost worden. De inspecteur en begeleider hebben een gelijk kennisniveau, waardoor veel onnodige (bureaucratische) problemen voorkomen kunnen worden.

Daarnaast is er toezicht op het onderhoud van de installatie(s) en het op peil houden van de logboeken, zoals geëist in artikel 1.16 van het bouwbesluit. Ook wordt bekeken of bepaalde installaties nog wel noodzakelijk zijn. Vooral overdruk- en rook-warmte-afvoerinstallaties zijn vaak moeilijk te certificeren en de noodzakelijke aanpassingen zijn zeer kostbaar.

Certificering volgens Kiwa BRL 2016
vb&t Brandveiligheid kan volledige ontzorging bieden door een pand te voorzien van een certificaat op basis van de Kiwa BRL 2016 Brandveilig gebruik Bouwwerken. Hiermee wordt direct aangetoond dat men voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen.

Meer weten? Neem dan contact op met Jack van Schoonneveldt: j.van.schoonneveldt@vbtgroep.nl